6. ONRECHTMATIG GEBRUIK EN HUUROVEREENKOMSTEN

In elke gemeente komt op diverse plaatsen onrechtmatig grondgebruik voor. Dat wil zeggen dat grond die deel uitmaakt van de openbare ruimte onder andere door particulieren, bedrijven of verenigingen zonder toestemming in gebruik is genomen. De verjaringstermijn voor het opeisen van het eigendomsrecht is bij wetswijziging verkort van 30 naar 20 jaar. Op 1 januari 2012 is daardoor een nieuwe situatie ontstaan. Veel gemeenten willen sindsdien een eind maken aan het onrechtmatig gebruik van grond in hun gemeente. Als zij wat willen doen, moeten zij nu in gesprek gaan met bewoners om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Wie zich zonder toestemming gemeentegrond heeft toegeëigend wordt daarover benaderd per brief met aansluitend een gesprek over de situatie. Doel daarvan is de ontstane rechtsongelijkheid op te heffen. Het is niet eerlijk wanneer een ander zich bewust of onbewust meer rechten toeëigent door bijvoorbeeld een extra stuk grond in gebruik te nemen. Het gaat in deze dus niet om situaties waar de gemeente afspraken heeft gemaakt over het gebruik van grond, bijvoorbeeld met bewoners die samen een groenstrook beheren. Wel gaat het om die gevallen waar mensen zonder meer een stuk grond van de gemeente in gebruik hebben genomen voor het vergroten van hun tuin of om een pad te creëren vanuit hun tuin naar de openbare weg. Vervolgacties kunnen bijvoorbeeld zijn onrechtmatige situaties waar mogelijk legaal te maken of koop of huur. Waar het gebruik geen problemen oplevert, worden bewoners of bedrijven de mogelijkheid geboden om de grond te kopen. Waar verkoop niet kan, omdat er bijvoorbeeld kabels en leidingen in de bodem zitten, wordt een huur- of gebruiksovereenkomst voorgelegd. In gevallen waar het grondgebruik echt onwenselijk is, maant de gemeente bewoners de situatie in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Wanneer het onrechtmatig grondgebruik blijft voortduren neemt de gemeente juridische stappen. Na het herstel van de oude situatie neemt de gemeente de grond weer normaal in beheer en onderhoud. Wanneer een bewoner van mening is dat er geen sprake is van onrechtmatig gebruik dan dient hij dat voldoende te bewijzen.

Polthas is gespecialiseerd in het proces van illegaal grondgebruik (snippergroen etc.). Voor informatie: Polthas-Advies.nl, Jos Engelen (click op  CONTACT) 

Create AccountLog In Your Account