3. AANVRAGEN VERGUNNINGEN

Polthas kan u adviseren en ondersteunen. Helpt u bij een vergunningaanvraag, dient de juiste aanvraag voor u in en draagt zorg voor het begeleiden van de aanvraag ten aanzien van de verschillende vergunningen op basis van de APV en andere gemeentelijke verordeningen en regelgeving. Bovendien kan Polthas optreden als vertegenwoordiger/ gemachtigde bij bezwaar en beroep procedures.

Voor informatie: Polthas-Advies.nl, Jos Engelen (http://polthas-advies.nl/contact/)  

 

Voor een aantal zaken is een vergunning of ontheffing nodig. Onder de politie vallen bijvoorbeeld het hebben van een vergunning om een wapen te mogen bezitten of om te jagen, ook is een vergunning vereist om een beveiligingsbedrijf te starten. Van andere vergunningen en ontheffingen is de gemeente de bevoegde instantie. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat beschreven welke regels gelden en er wel of geen vergunning nodig is. Bovendien zijn er 25 vergunningenstelsels samengevoegd in één omgevingsvergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De positie van de burger (en bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties e.d.) wordt onder de Omgevingswet versterkt. De integrale afweging die daarbij dient te worden gemaakt borgt dat van meet af aan alle relevante belangen in onderlinge samenhang op tafel liggen. Op gemeentelijk niveau spelen alle belangen rond gezondheid, veiligheid, geluidhinder – zaken die voor burgers belangrijk zijn – van begin af aan mee in de afwegingen. Daarmee samenhangend is de burgerparticipatie voor burgers van groot belang. De Omgevingswet stelt die participatie bij projectbesluiten voor grotere projecten verplicht, de positie van de burger is daarmee een stuk sterker.

Een aantal voorbeelden waarvoor mogelijk vergunning, ontheffing, toestemming of anderszins nodig is:

Het kappen van een boom

Voor het kappen van een houtopstand (meestal een boom) is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid zoals het verwijderen van de kroon uit een boom. De eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

 Het aanleggen van een uitrit

Een inrit of uitrit maken naar de openbare weg moet vooraf gemeld worden bij de gemeente, eventueel is hier een omgevingsvergunning voor nodig. Elke verandering, verbreding of nieuwe inrit is vergunningplichtig. Onderhoud aan een bestaande inrit is niet vergunning plichtig.

Het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte

De openbare weg is eigendom van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Voor een tijdelijk gebruik openbare ruimte moet een melding worden gemaakt aan de gemeente, bijvoorbeeld voor het op de openbare weg plaatsen van een steiger, een hoogwerker, een Dixi, keet en/of container, bouwmaterialen of bouwschutting. Soms is een vergunning nodig, mogelijk ook precariobelasting en/of het betalen van een waarborgsom.

Reclame

Een reclamevergunning geeft het recht om reclame aan te brengen aan een onroerend goed. De vergunning heeft voornamelijk tot doel het uiterlijk aanzien van het pand of omgeving te beschermen. Bij uitzondering speelt ook hinder of verkeersveiligheid een rol. In sommige gevallen is tevens een bouwvergunning nodig. Driehoeksborden en sandwichborden, al dan niet om lantaarnpalen, zijn andere reclamevormen van tijdelijke aard. Op grond van de APV is het verboden zonder vergunning handelsreclame te voeren. Overige reclamevormen zijn de winkeluitstallingen.

Horeca

Horecabedrijven hebben vergunning nodig voor het hebben van een terras. Het terras moet aan een aantal eisen voldoen zoals afmetingen, materialen, uitstraling. Daarnaast ook een horeca-exploitatievergunning en een DHW-vergunning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). De leeftijdsgrens alcoholhoudende drank is van 16 naar 18 jaar gegaan. Gemeenten zijn verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol te hebben. Openbare orde en veiligheid is een van de aandachtspunten in het handhavingsbeleid. Cafés, (snack)bars en disco’s verschaffen gezelligheid, maar er ontstaat soms ook overlast door (overmatig) alcoholgebruik van bezoekers.

Standplaats

Er kan sprake zijn van vaste en tijdelijke standplaatsen. Een weekmarkt en een groentekraam op een bepaalde dag in de wijk behoren tot de tijdelijke standplaatsen en een friteskraam 7 dagen per week tot de vaste standplaatsen. Voor al deze standplaatsen gelden eisen voor wat betreft plaats, afmetingen, uitstraling, etc. Naast een vergunning is meestal ook sprake van een huurovereenkomst.

Staat van onderhoud terreinen en erven

Het gaat daarbij over de zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen in verband met bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid op grond van de Bouwverordening. Hiermee wordt beoogd dat een bouwwerk, open erf en terrein in een dusdanig nette staat is dat daardoor geen hinder voor personen ontstaat en geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld worden opgetreden wanneer in een woning of op een erf overmatig veel last is van schadelijk of hinderlijk gedierte of wanneer de algemene reinheid (gezondheid) dat betaamt. Een open erf en terrein behoort dan ook geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid op te leveren door drassigheid, stank, verontreiniging, (on)gedierte, begroeiing of voorwerpen. Het moet gaan om ernstige gevallen. Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan handhavend worden opgetreden tegen overtreding van dit voorschrift.

Create AccountLog In Your Account